MENÜ

Ana Statü

Ekim 2014  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer)
ANA STATÜ
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığından:

 

TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS

FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunun  genel kurulu ile yönetim, denetim ve disiplin  kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Ana Statüde geçen;

 1. a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 2. b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 3. c) Federasyon: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanını,

 1. d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
 3. f) IFBB: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonunu,
 4. g) WAF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Dünya Bilek Güreşi Federasyonunu,

ğ) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüklerini,

 1. h) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüklerini,

ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

 1. i) Spor dalı: Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi sporunu,
 2. j) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan Kurulu,
 3. k) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
 4. l) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

 1. a) Genel kurul,
 2. b) Yönetim kurulu,
 3. c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

 1. d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını  sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlüdüzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
 2. b) IFBB, WAF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararasıkuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
 3. c) Spor dalının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, yurt dışından ve yurt içinden Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç)  Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde, hakem, gözlemci, antrenör ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

 1. d) Yurt içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını
 2. e) Yabancı ülkelerdeki vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok sporcunun yararlanmasını sağ
 3. f) Spor dalında kullanılan malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinde ve yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalış
 4. g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimle işbirliği yapmak, aralarında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözü

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

 1. h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcıantrenör, hakem, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik kadroları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağ

ı) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

 1. i) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek, sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.
 2. j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları aç
 3. k) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
 4. l) Spor dalları ile ilgi belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasınısağ
 5. m) Spor dalı müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
 6. n) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
 7. o) İl müdürlüğü ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarınısağ

ö) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve  spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

 1. p) Yurt içinde açılmış ve açılacak kulüpler ve ticari sportif amaçlı vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi ve benzeri salonlarla özel beden eğitimi ve spor salonlarının çalışabilmeleri için her bir spor dalı ile ilgili olarak gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetimlerini yapmak, açılışta “yeterlilik belgesi” vermek ve her yıl tüm salonların denetimini yaparak çalışmalarının devamı için gerekli belgeyi vermek, uygun olmayanların uygun hale getirilmesini sağlamak veya gerekli işlemini yapmak.
 2. r) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
 3. s) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 100 üyeden az 200üyeden fazla olamaz.

(2) Genel kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 1. a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
 2. b) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki ü
 3. c) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek en fazla iki ü

ç) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığıyapanlar.

 1. d) Vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dallarında Avrupa ve Dünya Federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş ü
 2. e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş ü
 3. f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beşü
 4. g) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla milli olmuş en fazla beş

ğ) Kulüp temsilcilerinin seçiminde, genel kurul tarihinden önce federasyon faaliyetlerine iki sezon üst üste katılan ve tamamlayan kulüplerden  Büyükler ve Gençler kategorilerinde;

1) 1-10 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave birer üye,

2) 11-20 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave ikişer üye,

3) 21-30 arası sporcu ile katılan kulüplere ilave üçer üye,

4) 31 ve yukarı sayıda sporcu ile katılan kulüpler ilave dörder üye,

5) Bir veya birden fazla sporcusu Büyükler/Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan kulüplerimize ilaveten birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.

(4) Genel Müdürlük Temsilcileri;

 1. a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları,
 2. b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
 3. c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

 1. a) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
 2. b) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(6) Genel kurul çağrı tarihinde üyelerin oy kullanma şartları şunlardır:

 1. a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler bir kez oy kullanı
 2. b) Genel kurulda vekâleten oy kullanı
 3. c) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttı

ç) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.

(8) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön görülen sayıyı aşmasıhalinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

 1. a) Ana Statüyü yapmak ve değiş
 2. b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seç
 3. c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programlarını ve bütçeyi onaylamak, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

 1. d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
 2. e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
 3. f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 4. g) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube kurulmasıkonusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon Başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) T.C. vatandaşı
 2. b) En az lise mezunu olmak.
 3. c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin  en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları  tarafından yatırılması gereken adaylık başvuruücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımısonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) T.C. kimlik numarası beyanı.
 2. b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneğ
 3. c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

 1. d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
 2. e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması  şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmalarıgerekir.

(7) Federasyon Başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarınıgeri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon Başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:

 1. a) Federasyonu temsil etmek.
 2. b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürü
 3. c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını  yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde yan kurullara başkanlık etmek.

 1. d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
 2. e) Başkan vekilini veya asbaşkanları
 3. f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görevlendirmeler için yönetim kuruluna teklif götü
 4. g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun iki üyesi Başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığıhalinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü
 2. b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı müsabakalar hakkında karar vermek.
 3. c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservisücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

 1. d) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bunların tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
 2. e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödü
 3. f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldı
 4. g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımıve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağ

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

 1. h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürü

ı) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

 1. i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları
 2. j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldı
 3. k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile bu spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağ
 4. l) Genel kurul toplantılarını hazı
 5. m) Bütçeyi hazı
 6. n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
 7. o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

 1. p) Görevlerini yerine getirebilmek için gerekli olan talimatları hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.
 2. r) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
 3. s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

ş)  Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asılüyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların  çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı  oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı  olarak toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilenşartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını  yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamaküzere sırası gelen yedek üye Başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her mali genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun teklifiüzerine yönetim kurulunca belirlenir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün  önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asılüyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü  fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını  ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanıtarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanüyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar

MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreter

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş  ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;

 1. a) Federasyon Başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağ
 2. b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında Başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması
 3. c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağ

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, Başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü  arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı  işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir.   Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin  edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü  ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.

 1. a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılı
 2. b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

4) Federasyon Başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır.

 1. c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir ekim veya kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılı

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurulçağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantıtarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmamasıhalinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır.  Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, toplantı saatinden önce toplantı salonunun girişinde hazır bulunurlar. Delegeler salona girerken, Federasyon tarafından görevlendirilmiş kişilere kimliklerini ibraz etmek, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği  başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kuruluüyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden  oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması  için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı  karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz günönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek  kabulü  ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı  olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı  olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon  kurullarının  sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunmasıve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı  alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını  kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını  kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı  tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı  listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısıseçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları  divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfasıtoplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı  toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını  takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyon bütçesi

MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 ocak-31 aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline veya başkan vekillerine devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı  sıra genel sekreterin imzasının bulunmasızorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1)  Federasyonun gelirleri şunlardır:

 1. a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
 2. b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
 3. c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

 1. d) Kulüplerin tescil ü
 2. e) Ceza ve itiraz gelirleri.
 3. f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organlarıile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
 4. g) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak kurulan ticarişirketlerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

 1. h) Sponsorluk gelirleri.

ı) Kira ve işletme gelirleri.

 1. i) Yardım ve bağış
 2. j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ü
 3. k) Diğer gelirler.

(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar;

 1. a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olması,
 2. b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olması,
 3. c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olması,

gerekir.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.

(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması  zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı  Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

 1. a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,
 2. b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
 3. c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı GösterenlerinÖdüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörlere Federasyon tarafından çıkarılacak talimat hükümlerine göre ödül verilebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı  ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

MADDE 34 – (1) Spor dalına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçileceküyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. En az iki dönem sekiz yıl Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra “onursal başkan” unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki spor dalı ile ilgiyi müsabakaların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır.  Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 38 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 39 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 40 – (1) 4/7/2007 tarihli ve 26572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanıyürütür.